Zarządzanie wiedzą szkolenie

Zarządzanie wiedzą szkolenie

Szkolenie „Optymalne zarządzanie wiedzą”

Wstęp:
W dynamicznym świecie biznesu i rozwoju osobistego, kluczem do sukcesu jest efektywne zarządzanie wiedzą. Nasze dwudniowe szkolenie „Optymalne zarządzanie wiedzą” to głęboka analiza i przegląd w strategiach, technikach i narzędziach pozwalających uczestnikom budować i wykorzystywać wiedzę w sposób strategiczny dla swojej organizacji. Szkolenie realizowane w malowniczej Gdyni nad morzem, przez doświadczony zespół J&J, to szansa na odkrycie potencjału, który kryje się w dziedzinie zarządzania wiedzą.

Cel szkolenia:
Naszym celem jest uświadomienie uczestnikom, że zarządzanie wiedzą może być nie tylko skutecznym narzędziem biznesowym, ale także inspirującym procesem, który przyczynia się do rozwoju osobistego i profesjonalnego. Chcemy, aby nasi uczestnicy opuścili szkolenie z konkretnymi umiejętnościami i strategiami, które mogą natychmiast wdrożyć w swoich organizacjach, przyczyniając się do wzrostu efektywności i innowacyjności.

Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • Świadomie budować System Zarządzania Wiedzą, odpowiadający potrzebom ich organizacji.
 • Przetwarzać informacje i aktywa intelektualne w wartość dodaną dla pracowników i klientów firmy.
 • Wykorzystywać różnorodne metody i techniki transferu wiedzy, prowadzące do skutecznego kapitalizowania zgromadzonej wiedzy.
 • Aktywnie wspierać przedsiębiorstwo w pozyskiwaniu, analizowaniu i wykorzystywaniu wiedzy w procesie podejmowania decyzji.
 • Zapobiegać niekontrolowanemu odpływowi wiedzy z organizacji poprzez skuteczne budowanie i wykorzystywanie procesów identyfikacji, pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy.

Korzyści dla Firmy

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez lepsze wykorzystanie zasobów wiedzy w organizacji.
 • Poprawa innowacyjności i zdolności adaptacji poprzez ułatwienie przepływu informacji i wymiany wiedzy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez budowanie kultury organizacyjnej opartej na współdzieleniu wiedzy i uczeniu się.
 • Zmniejszenie ryzyka utraty wiedzy związanej z odejściem pracowników poprzez stworzenie dokumentacji i baz wiedzy.
 • Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez szybszą reakcję na zmiany i wykorzystanie nowych możliwości biznesowych.

Metody szkolenia
W trakcie szkolenia wykorzystujemy zróżnicowane metody, takie jak:

 • Interaktywne sesje, umożliwiające uczestnikom doświadczanie sytuacji biznesowych „na własnej skórze”.
 • Ćwiczenia indywidualne, w parach i grupowe, pozwalające na praktyczne zastosowanie poznawanych technik.
 • Dyskusje interaktywne, sprzyjające wymianie doświadczeń i poglądów między uczestnikami.
 • Analiza case study, umożliwiająca praktyczne zastosowanie poznanych strategii i technik w realnych sytuacjach biznesowych.

Dodatkowe wsparcie: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mają możliwość skorzystania z godziny darmowego kontaktu z Trenerem, w celu dalszej konsultacji lub wsparcia w implementacji zdobytej wiedzy. Dodatkowo oferujemy również płatne sesje coachingowe, które umożliwiają bardziej indywidualne podejście do potrzeb uczestników.

Czas trwania: Szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych, realizowanych w ciągu dwóch intensywnych dni.

Program szkolenia:

Dzień 1

Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania wiedzą

 • Definicja zarządzania wiedzą i jej znaczenie dla organizacji.
 • Historia i rozwój zarządzania wiedzą.
 • Korzyści płynące z efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji.

Sesja 2: Elementy zarządzania wiedzą

 • Identyfikacja kluczowych elementów procesu zarządzania wiedzą:
  • Pozyskiwanie wiedzy.
  • Przechowywanie wiedzy.
  • Udostępnianie wiedzy.
  • Wykorzystywanie wiedzy.
 • Omówienie narzędzi i technik wspierających każdy z tych elementów.

Sesja 3: Kultura organizacyjna i zarządzanie wiedzą

 • Rola kultury organizacyjnej w efektywnym zarządzaniu wiedzą.
 • Strategie budowania kultury organizacyjnej sprzyjającej wymianie i współdzieleniu wiedzy.
 • Praktyczne przykłady udanej implementacji kultury opartej na współdzieleniu wiedzy.

Sesja 4: Narzędzia technologiczne do zarządzania wiedzą

 • Przegląd dostępnych narzędzi technologicznych wspierających proces zarządzania wiedzą.
 • Wybór odpowiednich narzędzi w zależności od potrzeb i charakteru organizacji.
 • Implementacja i integracja narzędzi w istniejącą infrastrukturę IT.

Dzień 2

Sesja 1: Analiza wymagań wiedzy

 • Metody analizy potrzeb wiedzy w organizacji.
 • Techniki identyfikacji kluczowych obszarów wymagających wiedzy.
 • Opracowanie strategii identyfikacji, gromadzenia i wdrażania wiedzy.

Sesja 2: Strategie gromadzenia wiedzy

 • Omówienie różnych metod gromadzenia wiedzy w organizacji.
 • Praktyczne aspekty tworzenia baz wiedzy, dokumentacji i baz danych.
 • Zapewnienie jakości zgromadzonej wiedzy i aktualizacji informacji.

Sesja 3: Współdzielenie wiedzy i budowanie społeczności praktyki

 • Tworzenie kanałów komunikacji i wymiany wiedzy w organizacji.
 • Budowanie społeczności praktyki i sieci ekspertów.
 • Wykorzystanie technik storytellingu i mentoringu w celu propagowania wiedzy.

Sesja 4: Mierzenie efektywności zarządzania wiedzą

 • Wskaźniki i metryki oceny efektywności zarządzania wiedzą.
 • Narzędzia pomiaru wpływu zarządzania wiedzą na wyniki organizacji.
 • Doskonalenie procesów zarządzania wiedzą na podstawie danych i analiz.

Podsumowanie i zakończenie:

 • Powtórzenie kluczowych pojęć i strategii omawianych podczas dwudniowego szkolenia.
 • Dyskusja na temat konkretnych kroków, które uczestnicy mogą podjąć w swoich organizacjach w celu poprawy zarządzania wiedzą.
 • Otwarta sesja pytań i odpowiedzi.
 • Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia.

Program ten obejmuje zarówno teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą, jak i praktyczne aspekty implementacji strategii zarządzania wiedzą w organizacji. Dzięki zróżnicowanym sesjom i praktycznym ćwiczeniom uczestnicy będą mieli okazję zgłębić temat i wypracować konkretne rozwiązania stosowane w ich własnych organizacjach.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO:
1490,00 pln netto + 23% Vat

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
cena do uzgodnienia
CENA ZAWIERA:
* Prowadzenie szkolenia
* Sala szkoleniowa
* Materiały szkoleniowe
* Catering (lunch i przerwy kawowe)
* Certyfikat uczestnictwa

 

Zarządzanie wiedzą można zdefiniować jako ogół działań służących identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy jawnej i ukrytej personelu przedsiębiorstwa dla podniesienia sprawności i efektywności działań pracowników. Niektóre publikacje traktują zarządzanie wiedzą tylko z technicznego punktu widzenia, jako zestaw procedur i środków technicznych zapewniający przeniesienie osobistego doświadczenia i wiedzy członka organizacji do bazy danych organizacji oraz zapewnienie przechowywania i dystrybucji potrzebnych informacji wśród uprawnionych członków organizacji. Wydaje się to jednak zbyt wąskim podejściem, nie uwzględniającym ludzkiego aspektu problematyki wiedzy, takiego jak poziom motywacji, aspekty socjologiczne i społeczne, inteligencję, kompetencje komunikacyjne.

Rola zarządzania wiedzą

Koncepcja zarządzania wiedzą jest postrzegana przez współczesne przedsiębiorstwa jako jeden z elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Dotychczas stosowane metody i strategie zdobywania przewagi konkurencyjnej takie jak wprowadzanie nowych produktów i ciągłe doskonalenie procesów stają się coraz mniej skuteczne, ponieważ produkty i procesy są łatwe do kopiowania i dostosowania do potrzeb konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Tradycyjne metody wymagają natomiast coraz więcej wysiłku i kosztownych inwestycji, przy coraz krótszym okresie wykorzystywania zdobytej z ich pomocą przewagi. Współczesne realia, tzn. nasilająca się konkurencja, szybko rosnące wymagania klientów, itp. wymagają od przedsiębiorstwa zapewnienia najwyższej jakości produktu oraz wydajnego procesu jego wytwarzania. Coraz częściej również za krytyczny czynnik sukcesu uważa się zdolność firmy do zapewnienia odpowiedniej wartości dla nabywców jej produktów.

Wykorzystanie w zarządzaniu

Firmy borykają się współcześnie z problemem: jak wykorzystać zdobyte dotychczas doświadczenie i wiedzę pracowników w szerszym zakresie? Rozwiązania dylematów pojawiających się w trakcie projektowania i produkcji wyrobów oraz realizacji usług powinny zostać w jakiś sposób zapisane, aby uniknąć skomplikowanej procedury dochodzenia do rozwiązania problemu za każdym razem, gdy się on pojawi.
Szczególną rangę temu zagadnieniu nadają firmy konsultingowe, dla których problematyka zabezpieczenia i zgromadzenia w zasobach organizacji doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji różnych projektów stanowi istotny element zdobywania przewagi konkurencyjnej.
Rozwiązanie tej kwestii stało się możliwe dzięki nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, która w wielu przypadkach stała się podstawą systemu zarządzania wiedzą. Producenci oprogramowania komputerowego intensywnie promują rozwiązania pozwalające na tworzenie wirtualnych społeczności, ułatwianie kontaktów osobistych i współpracy, zdalne uczenie się i korzystanie z wiedzy specjalistów.
Ugruntowaną pozycję mają systemy zarządzania dokumentami i treścią, systemy baz wiedzy, portale informacyjne przedsiębiorstw, systemy workflow.

Wieloaspektowe ujęcie systemu zarządzania wiedzą
W systemie zarządzania wiedzą można wyróżnić następujące aspekty, które pomagają sprawnie funkcjonować temu systemowi:
aspekt celowościowy,
aspekt podmiotowy,
aspekt strukturalny,
aspekt funkcjonalny,
aspekt instrumentalny.

Aspekt celowościowy – jest związany z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa na podstawie przyjętych celów i misji. Determinantami tego aspektu są:
strategia działalności,
programowanie i plan systemu zarządzania wiedzą,
zwiększanie kapitału wiedzy.

Aspekt podmiotowy – ten aspekt wskazuje na podmioty, które odpowiedzialne są za zarządzanie informacją i wiedzą. Można wymienić następujące determinanty:
system motywacji,
rozwój systemu zarządzania wiedzą,
kompetencji podmiotów.

Aspekt strukturalny – aspekt ten istnieje dla prawidłowego umieszczenia systemu zarządzania wiedzą w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Możemy wymienić następujące determinanty:
organizację sieci,
zarządzanie relacjami,
podział obowiązków,
podział zadań.

Aspekt funkcjonalny – ten aspekt dotyczy tego, jak powinien funkcjonować system zarządzania wiedzą. Determinantami są:
style zarządzania,
techniki zarządzania,
zasady zarządzania wiedzą.

Aspekt instrumentalny – aspekt ten zawiera różne narzędzia wykorzystywane w projektowaniu systemów zarządzania wiedzą. Możemy wymienić następujące determinanty:
różne dokumenty,
współpracę z potencjalnymi partnerami,
prowadzenie szkoleń,
benchmarking.

Modele zarządzania wiedzą
W systemie zarządzania wiedzą można stosować trzy modele:

Model japoński. Ten model opiera się na cichej wiedzy i wiedzy formalnej. Twórcami tego modelu są: I. Nonaka i H. Takeuchi.

Model zasobowy. Twórcą jest D. Leonard-Barton. Uważał on, że dla dobrego funkcjonowania systemu musi istnieć związek pomiędzy pięcioma elementami, a mianowicie: systemem zarządzania, wiedzą i umiejętnościami pracowników; eksperymentowaniem; przekazywaniem wiedzy; wspólnym rozwiązaniem; używaniem nowej technologii.

Model procesowy. Ten model opiera się na opracowaniach, doświadczeniach stosowanych w praktyce. W tym podejściu wyodrębnia się trzy procesy zarządzania wiedzą: proces kodyfikacji wiedzy; proces transferu wiedzy; proces tworzenia wiedzy; Twórcami są T.H. Davenport oraz L. Prusak.

Korzyści wynikające z zarządzania wiedzą
Korzyści z zarządzania wiedzą mogą dotyczyć trzech podmiotów: przedsiębiorstwa, pracowników i rynku.
Na poziomie przedsiębiorstwa można wymienić następujące korzyści:
redukcję kosztów zarządzania,
wzrost efektywności zarządzania,
wzrost kreatywności,
rozwój przedsiębiorstwa.

Możemy wyróżnić wiele korzyści wynikających z zarządzania wiedzą np.
wzrost kompetencji i wydajności w prace,
samorealizacja,
rozwój,
wzrost konkurencyjności pracowników na rynku pracy.

Na poziomie rynku korzyści dotyczą zarówno partnerów jak i konkurentów, są to:
pomysły na nowe produkty i usługi,
wymiana informacji,
zrozumienie potrzeb klienta.

Można powiedzieć, że efektem tych korzyści jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania, który składa się z nowej strategii firmy i kultury organizacyjnej podporządkowanej wiedzy. Dana strategia powoduje wzmocnienie związków pomiędzy przedsiębiorstwem a pracownikami. Dobrze wykorzystanie potencjału pracowników wpływa na pozycję przedsiębiorstwa wśród konkurentów. Dzięki usprawnieniom wynikającym z procesu zarządzania wiedzą, przedsiębiorstwa istnieje jako wiarygodny partner na rynku i ma pozytywny wizerunek w oczach finalnego odbiorcy.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/22/2017

Może ci się także spodobać…