Zarządzanie zmianą szkolenie nad morzem

Szkolenie zarządzania zmianą

 

Wstęp:

Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „Najbardziej stałą rzeczą na świecie jest… ciągła zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętność aktywnego przetrwania tych trudnych, stresujących a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie. Uczestnicy szkolenia zrozumieją celowość zmiany oraz będą wiedzieli jak zarządzać sobą i ludźmi  w procesie wdrażania zmian  na bazie poprawnej komunikacji i  otwartej  współpracy.

Dlatego jedną z najważniejszych i najbardziej cenionych kompetencji społecznych  u współczesnego pracownika jest zarządzanie sobą w zmianie i umiejętność radzenie sobie ze stresem.

Szkolenie z zakresu zmiany i radzenia sobie ze stresem w obliczu zmian przybliża i wyjaśnia mechanizmy reakcji na sytuacji trudnej – stresogennej i uczy radzenia sobie ze stresem w takich sytuacjach. Uczy również postrzegania zmiany jako szansy i wyzwania. Jest to kompetencja, którą jak każdą można nabyć. Nie jest to cecha charakteru, choć jednym zarządzanie sobą w zmianie przychodzi  łatwiej, a innym trudniej. Ważnym krokiem w podnoszeniu  kompetencji  zarządzania zmianą jest zrozumienie, jak w naturalny sposób reagujemy na zmiany. Przez jaki proces zazwyczaj przechodzimy, jak się czujemy i co robimy, by oprzeć się rzeczywistości, zanim uda nam się ją zaakceptować. Jest to szkolenie podnoszące kompetencje osobiste związane z własną efektywnością.

Grupa docelowa: pracownicy i kadra średniego szczebla – ze szczególnym uwzględnieniem uczestników w grupie 50+

Cele  szkolenia

 • nabycie umiejętności możliwie szybkiej zmiany osobistej oraz adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnątrz organizacyjnych
 • zrozumienie własnych specyficznych doświadczeń w radzeniu sobie ze zmianami i ze stresem
 • kształtowanie postawy proaktywnej w procesie zmian i pozytywnego traktowania stresu
 • poznanie podstawowych sposobów reagowania na wprowadzane zmiany i radzenia sobie ze stresem
 • poznanie istoty oporu wobec zmian i sposobów jego przełamywania
 • efektywne radzenie sobie z własnymi emocjami w procesie zmian
 • zwiększenie gotowości do zmian w obliczu sytuacji kryzysowych i zmian organizacyjnych w instytucji

 Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu szkoleni uczestnicy będą potrafili:

 • właściwie rozumieć specyfikę i rolę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
 • zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę przygotowania zespołów firmowych do planowanych zmian,
 • stosować metody i techniki skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji,
 • lepiej radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianiem gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
 • świadomie i skutecznie motywować siebie oraz swoich współpracowników i podwładnych do przyjęcia roli liderów zmian i agentów zmian,
 • profesjonalnie zarządzać zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.
 • rozpoznawać objawy stresu,
 • reagować na krytykę,
 • stosować bezstresową komunikację,
 • przeciwdziałać tzw wypaleniu zawodowemu,
 • zwalczać różnymi sposobami stres

Metody szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w formie praktycznego warsztatu z zastosowaniem metody „Uczenia się przez doświadczenie” (Experiential Learning”). W związku z tym zostaną zastosowane metody: 

 • ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
 • gry symulacyjne i projekty grupowe,
 • prezentacja multimedialna,
 • mini wykład i dyskusja moderowana,
 • case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
 • test badający postawy wobec zmian,
 • omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Czas trwania:

16 godzin dydaktycznych – 2 dni

Program szkolenia Zarządzania zmianą

Dzień I 8.00- 16.00  „Zarządzanie zmianą”

 1. Wprowadzenie do szkolenia:
 • powitanie i przedstawienie uczestników i prowadzącego – cele szkolenia
 • zadanie zespołowe: ” Historia pana Konieczki”.
 1. Zmiana szansa czy dramat – co decyduje o naszym nastawieniu do zmian w procesie produkcji?
 • Specyfika grupy pracowniczej 50+
 • Szanse i mocne strony doświadczonej kadry
 • Główne szanse i zagrożenia współpracy grupy pokoleniowej X,Y,Z
 1. „30 dni” – gra symulacyjna
 • zmiana czyli…?
 • celowość zmian – kiedy zmiany mają sens?
 • problemy potrzebą i motorem zmian,
 • rodzaje zmian,
 • etapy wdrażania zmiany,
 • reakcje na zmiany,
 • opór wobec zmiany,
 • działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami,
 • struktura organizacyjna w procesie zmian – czytelność funkcji i zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • strategia firmy jako wyznacznik zmian,
 • cele firmy, kadry zarządzającej i pracowników w Unilever,
 • gra symulacyjna:  ”Czerwone – zielone” – podejmowane decyzje i ich wpływ na efektywność zmian.
 1. Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany:
 • „Najwyższa konstrukcja” – zadanie symulacyjne
 • zarządzać czy przewodzić w okresie zmiany?
 • zarządzanie zespołem  – rola lidera, kierownika..
 • motywacja lidera czyli jak motywować innych? – zacznij od siebie,
 • style zarządzania w procesie zmian,
 • indywidualny styl komunikacji z zespołem – Test Johari,
 1. Komunikacja i współpraca jako podstawa efektywności w okresie zmian:
 • zasady efektywnej komunikacji w firmie produkcyjnej w okresie zmian,
 • komunikacja interpersonalna czyli jak się komunikować  aby unikać konfliktów,
 • precyzja w komunikacji – jak się komunikować aby unikać błędów i nieporozumień w okresie zmiany,
 • „Oryginał i kopia”- zadanie symulacyjne.

Dzień II 8.00 – 16.00  „Zarządzanie stresem w okresie zmian”

 1. Asertywność jako postawa i umiejętności uczestników zmiany:
 • asertywność czy empatia w procesie zmiany?
 • techniki komunikacji asertywnej,
 • test asertywności,
 • asertywność w delegowaniu zadań, monitoringu i kontroli pracy – scenki sytuacyjne,
 • „Dramatyczny lot balonem”- zadanie symulacyjne.

 

 1. Konflikty jako początek zmian:
 • geneza konfliktów w okresie zmiany,
 • rodzaje konfliktów,
 • skuteczne formy rozwiązywania konfliktów,
 • studium przypadku w firmie „X”.
 1. Zarządzanie stresem
 • Pojęcie „stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania:
 • czym jest stres?
 • typowe objawy stresu – w jaki sposób szybko na nie reagować?
 • w jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
 • jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach?
 1. Typowe źródła stresu:
 • wewnętrzne źródła związane z typem osobowości,
 • co to jest osobowość typu A?
 • niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości,
 • sposoby radzenia sobie z krytyką,
 • zewnętrzne źródła stresu,
 • sytuacje stresogenne – analiza skali Holmesa określającej wielkość stresu,
 • stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną,
 • jak panować nad procesem komunikacji?
 • trening „dopasowania” i „prowadzenia” w komunikacji,
 • dlaczego inni nas stresują? – rozpoznawanie różnych typów osobowości, indywidualne wzorce myślenia,
 • w jaki sposób zwalczać zjawisko „wypalenia” w pracy? – ćwiczenia motywacyjne.
 1. Sposoby zwalczania zbyt dużego stresu:
 • techniki relaksacyjne – ćwiczenia Dennisona i Cooka, trening Shultza, techniki Jacobsona, elementy treningu Chi – Kung,
 • techniki umysłowe – trening wizualizacji, kotwiczenie pozytywnych emocji, „krąg doskonałości”, „linia czasu”,
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe – żonglowanie,
 • jak stosować „szczepionkę antystresową”.
 1. „Fabryka pocztówek” – gra symulacyjna:
 • „Fabryka pocztówek – cele i zadania” – runda I,
 • „Fabryka pocztówek – konieczność  wprowadzenia zmian w organizacji produkcji” – runda II,
 • „Fabryka pocztówek – konieczność dostosowania produkcji do zmiennego zapotrzebowani klienta” – runda III,
 • „Fabryka pocztówek – realizacja zamówienia” – runda IV,
 • podsumowanie przebiegu gry,
 • wnioski i spostrzeżenia do pracy,
 • ewaluacja szkolenia.

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

10/30/2017

Może ci się także spodobać…