HR szkolenia Trójmiasto

HR Szkolenia – oferta

Zestawienie silnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans pozwala na opracowanie efektywnych działań długookresowych w obrębie HR. Na tym etapie najistotniejsze jest określenie, jaki sposób zadania realizowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi wpływać będą na realizację głównych celów biznesowych organizacji, jako całości. Pominięcie tego elementu oznaczać będzie, że w późniejszym etapie nie będzie możliwa efektywna ocena skuteczności prowadzonych działań.

Zasoby ludzkie firmy mają wiele cech odróżniających je od innych zasobów przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest stosunkowo duża bezwładność, czyli mała możliwość wprowadzenia szybkich zmian. Pozyskanie przez organizację nowych kompetencji to zadanie na wiele miesięcy- lub nawet lat.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) można zdefiniować jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem siły roboczej działającej efektywnie. Termin ten jest pewnym skrótem, który czasem powoduje nieporozumienia – to nie ludzie są zasobem, lecz dysponują oni zasobami: wiedzą, zdolnościami, itp. Pamiętać jednak należy, że podpisując umowę zatrudniamy całego człowieka, a nie tylko zasoby, którymi dysponuje.

Nacisk w ZZL jest kładziony nie tylko na realizację zadań zleconych pracownikom, ale również na komunikację z pracownikami, ich utożsamianie się z organizacją, pozyskiwanie i motywowanie ludzi.

Nasza oferta ma wspierać działania HR

n

Kategoria

Autor Tekstu

Administrator JJ

Data Wydania

04/22/2017

Może ci się spodobać…